Velirano voalohany

Laharam-pahamehana ny Fandriampahalemana sy ny Andavanandro tsara antoka. Ao anatin’izany :

 • Ny fiarovana ny sisin-tanintsika sy ny harena voajanahary
 • Ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana miseho isan’andro
 • Ny fanamafisana ny fiarovana ny velaran’ny Tanindrazantsika
 • Ny fampiroboroboana ny politikan’ny fananan-tany tsy mitongilana

Velirano faha-2

Angovo sy Rano ho an’ny rehetra. Tafiditra amin’izany :

 • Ny fanomezana jiro izay faran’ny mora indrindra
 • Ny fampidirana herinatra manerana an’i Madagasikara
 • Ny fanomezana rano madio azo sotroina ho an’ny rehetra

Velirano faha-3

Ady amin’ny kolikoly ary Fitsarana tsy mitanila. Hampiarina :

 • Ny tsy fisian’ny indra-fo ho an’ny kolikoly
 • Ny fanakaikezan’ny asam-panjakana amin’ny olom-pirenena
 • Ny fanaovana ho modely ireo olom-boafidy sy ny mpasam-bahoaka
 • Ny fanavaozana sy ny fanamasina ny fitantana ireo fonja

Velirano faha-4

Fanabeazana sy Kolontsaina ho an’ny rehetra. Ao anatin’izany :

 • Ny fanomezana antoka fa hisy ny rafim-pampianarana ho an’ny rehetra
 • Ny Fanasongadinana ny fahaiza-manao avo lenta
 • Ny fanomezan-danja bebe kokoa ny fampianarana ara-teknika sy arak’asa, indrindra fa any amin’ny faritany
 • Ny fametrahana ara-pomba ofisialy ny fampianarana sivika sy ny maha olompirenena

Velirano faha-5

Fahasalamana ho an’ny rehetra ka tsy misy sokajin-taona. Hampiarina :

 • Ny fahafahan’ny rehetra mahazo fitsaboana
 • Ny fanatsarana ny fahasalaman’ny Reny sy ny Zaza
 • Ny fanamafisana ny fisoroana ireo aretina mifindra sy ny aretina ankapobeny
 • Ny fanavaozana ny fizaràna ny fisotroan-dronono

Velirano faha-6

Asa mendrika ho an’ny rehetra. Tafiditra amin’izany :

 • Ny fampitomboana ny isan’ny sehatr’asa
 • Ny fanofanana sy ny fanarahana eo amin’ny lafin’ny fitadiavana asa
 • Ny fanamafisana orona ny fahaiza-manaom-pirenena
 • Ny fananganana Biraon’ny Asa

Velirano faha-7

Ny Fampiroboroboana ny Indostria an’i Madagasikara :

 • Ny fanohanana ny sehatry ny asa malagasy indrindra eo amin’ny tanora sy ny vehivavy
 • Ny fanamorana ny fomba fampiasam-bola eo amin’ny tontolon’ny Indostria
 • Ny fanitarana ny tolotra ara-pizahantany
 • Ny fanasongadinana sy fanelezana ny « Made in Madagascar »

Velirano faha-8

Ny Vehivavy sy ny Tanora Malagasy tratry ny Ho avy. Amin’ny alàlan’ny:

 • Mira lenta eo anivon’ny fiarahamonina sy any amin’ny sehatr’asam-panjakana
 • Fanomanana ny tanora amin’ny fanandratana ny Nosintsika

Velirano faha-9

Ny Fahavitana ara-tsakafo. Ho tratra io amin’ny :

 • Fampitomboana ny voka-bary
 • Fanitarana ny fiompiana sy ny sehatry ny hazan-drano
 • Fanatevenana ny fanampian’ireo mpamboly ary fanavaozana mitodika amina famokarana vaovao
 • Fanatsarana ny fitombon’ny famokarana any amin’ny faritra
 • Fametrahana ny politika nasionaly natokana ho an’ny omby

Velirano faha-10

Ny fitantanana maharitra ny harena voajanaharin-tsika. Ho tanteraka izany amin’ny :

 • Famporisihina ny fizahantany maharitra
 • Fanomezan-danja ny harena an-kibon-tanintsika
 • Fiarovana ny biby, ny zava-boary ary ny tanin-tsika
 • Fambolen-kazo mivelatra
 • Fiadiana amin’ny fanimbana ny tontolo iainan-tsika

Velirano faha-11

Madagasikara ho lasa moderna amin’ny alalàn’ny :

 • Famoronana tanan-dehibe vaovao hafahan’ny fampiasam-bola mivelatra kokoa
 • Fanitarana sy fampitohizana ireo làlana, seranam-piaramanidina, serana-tsambo ary lalam-by Malagasy
 • Fanamboarana trano ipetrahana sahazan’ny rehetra sy fanamorana ny findramam-bola raha hanorina trano na hiditra ny « Location-Vente ». Izany hoe, raha tsorina: manofa mandritran’ny fotoana voafetra dia lasa tompon’ilay trano ianao
 • Fandrindrana sy fiarovana ny fitaterana ho fanatsarana ny fifamoivoizana ny entana sy ny olona
 • Fanadiovana ny toeram-bahoaka sy fanatsarana ny fitantanana ny zaoridira
 • Fampivelarana ny tanàn-dehibe nomerika

Velirano faha-12

Fahavitan-tena sy fandraisana andraikitra eo amin’ireo faritanin-tsika. Tsy maintsy :

 • Mamorona tanàna misahana manokana ny fandrosoana sy fampandrosoana
 • Mampandray andraikitra ireo faritanintsika amin’ny fampandrosoana, ary mametraka sy mampiroborobo sehatra ho an’ny firaisan-kina
 • Manao laharam-pahamehana ny fiaraha-miasan’ny faritra, ny distrika ary ny kaominina

Velirano faha-13

Fanatanjahatena Ambom-pom-pirenena ka :

 • Fananganana foto-drafitr’asa ara-panatanjahantena vaovao maro indrindra any amin’ny faritany
 • Hamolavola ny tanora amin’ny alalan’ny fanatanjahantena
 • Hanatsarana ny fahasalamana amin’ny alalan’ny fanatanjahantena
 • Hanangana foibe sy akademia ara-panatanjahantena nasionaly sy hampiatra ny hoe « sport/études ». Izany hoe sady mianatra taranjam-panatanjahantena iray no manohy ny fampianarana mahazatra
 • Hampiatra ny fanomezana vatsim-pianarana manokana ho an’ny mpanao fanatanjahantena